Journal Publication: IEEE Transactions on Industrial Electronics

Yu-Chen Liu, Kai-De Chen, Chen Chen, Yong-Long Syu, Guan-Wei Lin, Katherine A. Kim and Huang-Jen Chiu, “Quarter-Turn Transformer Design and Optimization for High Power Density 1-MHz LLC Resonant Converter,” IEEE Transactions on Industrial Electronics, vol. 67, no. 2, pp. 1580-1591, Feb. 2020. (IEEE Xplore Link)